Jesteś niezalogowany  |   Administrator
15 czerwca 2021 r.
Aktualności   |   Plan spotkań   |   Historia   |   Podstawy   |   Inne korporacje   |   Dokumenty   |   Czytelnia
 
 

Korporacja Akademicka Arkonia

Statut Stowarzyszenia

 

---

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa i siedziba

 

§ l. Stowarzyszenie nosi nazwę: Korporacja Akademicka Arkonia (zwane dalej: Korporacja Arkonia).

§ 2. Siedzibą Korporacji Arkonia jest miasto stołeczne Warszawa, terenem działania obszar kraju

§ 3. Korporacja używa pieczęci, których treść i formę określa regulamin, uchwalony przez Koło.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

 

§ 4. Cele Korporacji Arkonia stanowią:

a) wzajemne oddziaływanie koleżeńskie, zmierzające do kształcenia i doskonalenia charakteru i umysłu oraz wyrobienia obywatelskiego;

b) wyrabianie poglądów i poczucia godności osobistej oraz przestrzeganie wśród swych członków odpowiedniego postępowania zgodnego z patriotycznymi i etycznymi zasadami;

c) niesienie pomocy koleżeńskiej w jak najszerszym zakresie;

d) podtrzymywanie ścisłych stosunków towarzyskich;

e) rozwijanie braterstwa koleżeńskiego;

f) rozwijanie sił fizycznych.

§ 5. Korporacja Arkonia jest osobą prawną i dla osiągnięcia wymienionych w § 4 celów ma w szczególności prawo:

a) posiadania lokalu, biblioteki, czytelni;

b) urządzania zebrań naukowych, ogólnych i towarzyskich, odczytów, koncertów, balów oraz wycieczek;

c) prowadzenia działalności sportowej.

§ 6. 1. Korporacja Arkonia jest stowarzyszeniem apolitycznym.

2. Korporacja Arkonia ściśle współpracuje ze Związkiem Filistrów Arkonii.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 7. Członkowie Korporacji Arkonia dzielą się na członków rzeczywistych (tradycyjnie zwanych barwiarzami) i członków kandydatów (zwanych fuksami).

§ 8. Członkiem kandydatem Korporacji Arkonia może zostać każdy Polak - student jednej z uczelni akademickich w Warszawie, który złożył odpowiednie podanie wraz z życiorysem. Kandydat winien być wprowadzony przez trzech członków Stowarzyszenia, w tym najmniej dwóch członków rzeczywistych i przyjęty większością 2/3 głosów przez Koło (o którym mowa w § 17).

§ 9. Członkiem rzeczywistym może zostać członek kandydat Korporacji Arkonia proponowany przez pięciu członków rzeczywistych i przyjęty większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu Koła, nie wcześniej jednak niż po czterech miesiącach członkostwa w Korporacji.

§ 10. Członkowie Korporacji Arkonia mają prawo:

a) korzystać z lokalu Stowarzyszenia, biblioteki i czytelni;

b) bywać na zebraniach naukowych, ogólnych i towarzyskich oraz na posiedzeniach jawnych Wydziału Sądowego, (o którym mowa w § 27.);

c) zabierać głosu na zebraniach naukowych, ogólnych i towarzyskich;

d) składać do organów Stowarzyszenia podania, skargi, propozycje i zawiadomienia;

e) należeć do innych organizacji, których założenia są zgodne z ideologią Arkonii, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych oraz organizacji kierowanych przez partie polityczne;

f) noszenia zewnętrznych odznak Stowarzyszenia .

§ 11. Członkowie Korporacji Arkonia mają obowiązek:

a) przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia;

b) podlegać uchwałom Koła i decyzjom władz Stowarzyszenia;

c) w całym swym postępowaniu mieć na względzie dobro Ojczyzny i dobrą sławę Stowarzyszenia, kierując się wytycznymi zawartymi w Deklaracji Ideowej Arkonii;

d) podejmować prace dla moralnego i materialnego dobra społeczeństwa;

e) bywać na wszystkich zebraniach wyszczególnionych w § 10 punkt b oprócz posiedzeń Wydziału Sądowego;

f) opracować w czasie pierwszych dwóch lat członkostwa w Arkonii odczyt lub referat na dowolny temat, zaakceptowany przez Wydział Naukowy, (o którym mowa w § 20 pkt. a)

g) przestrzegać zasady tolerancji cudzych przekonań;

h) opłacać: przy wstąpieniu wpisowe w wysokości trzymiesięcznej składki oraz składkę miesięczną, którą ustanawia co rok Koło Korporacji Arkonia. Prezydium (o którym mowa w § 23.) może udzielić prolongaty, Koło zaś zwolnić członka od opłaty składki.

i) członek Korporacji Arkonia, zgodnie z tradycją, ma obowiązek złożenia wniosku o przyjęcie do Związku Filistrów Arkonii najpóźniej w pięć lat po zakończeniu studiów.

§ 12. Członkom Korporacji Arkonia nie wolno:

a) należeć do jakichkolwiek organizacji politycznych (§ 10 pkt. e);

b) tworzyć koterii wewnątrz Stowarzyszenia;

c) krytykować uchwał i postanowień Koła poza Kołem;

d) uprawiać hazardu.

§ 13. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia prócz praw wymienionych w § 10, ma prawo:

a) wyborcze czynne i bierne do władz Korporacji;

b) zabierania głosu na posiedzeniach Koła;

c) bywania i zabierania głosu doradczego na posiedzeniach jednostek organizacyjnych Korporacji, (o których mowa w § 20 pkt. a.)

§ 14. l. Członek rzeczywisty Korporacji Arkonia, oprócz obowiązków wymienionych w § 11, ma obowiązek:

a) uczęszczać na posiedzenia Koła i brać udział w głosowaniach;

b) strzec tajemnic Koła;

c) przyjąć w danej kadencji zaproponowaną mu funkcję w Korporacji Arkonia.

2. Do tajemnic Koła należą:

a) nazwiska proponowanych i balotowanych kandydatów Stowarzyszenia na członków Koła (do chwili oficjalnego przyjęcia do Koła) oraz liczby głosów przez nich otrzymanych, jak również nazwiska proponujących;

b) liczba głosów otrzymanych przez stałych gości przy przyjmowaniu ich do Stowarzyszenia na członków kandydatów;

c) nazwiska proponowanych kandydatów na określone funkcje i liczba otrzymanych głosów;

d) sprawy nie załatwione;

e) treść i przebieg dyskusji na posiedzeniu Koła;

§ 15. 1. Za naruszenie obowiązków członka Korporacji mogą być stosowane następujące kary:

a) ostrzeżenie;

b) nagana;

c) zawieszenie w prawach członka;

d) wykluczenie z Korporacji.

Kary ostrzeżenia i nagany wymierzane są przez Wydział Sądowy, natomiast pozostałe kary wymierza Koło na wniosek Wydziału Sądowego.

2. Członkostwo wygasa w razie:

e) skreślenia z grona członków uchwałą Koła podjętą na wniosek zainteresowanego;

f) przyjęcia do Związku Filistrów Arkonii;

g) zgonu;

h) wykluczenia.

 

ROZDZIAŁ IV

Ustrój

 

§ 16. Organami Korporacji Arkonia są:

a) Walne Zebranie (zwane dalej Kołem);

b) Zarząd (zwany dalej Prezydium);

c) Komisja Rewizyjna;

d) Wydział Sądowy

 

Koło

 

§ 17. 1. Koło jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Posiedzenia Kół dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Posiedzenia zwyczajne Koła odbywają się raz w miesiącu w terminie ustalonym przez Koło. Posiedzenia nadzwyczajne Koła są zwoływane przez Prezydium z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, Wydziału Sądowego albo co najmniej 1/4 liczby członków Koła i obradują nad sprawami, dla których zostały zwołane.

§ 18. W posiedzeniach Koła biorą udział członkowie rzeczywiści Korporacji Arkonia oraz zaproszeni przez Prezydium członkowie Związku Filistrów Arkonii, (tylko z głosem doradczym).

§ 19. 1. Dla prawomocności uchwał Koła wymagana jest obecność co najmniej połowy członków rzeczywistych, chyba że statut stanowi inaczej.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.

§ 20. Do kompetencji Kół innych niż sprawozdawczo-wyborcze należy:

a) Wybór na przeciąg jednego roku, zgodnego z kadencją Prezydium, Wydziału Sądowego, Wydziału Naukowego i innych jednostek organizacyjnych Korporacji, których skład i kompetencje określa regulamin.

b) przyjmowanie członków kandydatów i członków rzeczywistych, w sposób przewidziany w § 8 i 9;

c) uchwalanie planu działalności, budżetu Korporacji oraz wysokości składek członkowskich;

d) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Korporacji, nie zastrzeżonych dla innych organów.

e) uchwalanie regulaminów pracy Korporacji, Wydziału Sądowego oraz innych jednostek organizacyjnych;

f) rozpatrywanie i akceptacja wniosków członków rzeczywistych o przejście do Związku Filistrów Arkonii w ciągu pierwszych pięciu lat po zakończeniu studiów.

g) uchwalanie większością 4/5 głosów wniosków dotyczących zmian niniejszego statutu w obecności 2/3 członków rzeczywistych Korporacji;

h) uzupełnianie w drodze kooptacji w trakcie trwania kadencji składu władz wymienionych w § 16 b, c i d. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 21. 1. Koło zwyczajne w miesiącu czerwcu jest Kołem sprawozdawczo-wyborczym.

2. Nadzwyczajne Koło sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Prezydium z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 członków, na czternaście dni przed planowanym terminem.

§ 22. Do kompetencji Koła sprawozdawczo-wyborczego należy:

a) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Wydziału Sądowego;

b) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Prezydium;

c) wybór na przeciąg jednego roku: Prezydium, w którego skład wchodzą: Prezes, jeden lub dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik, oraz przewodniczącego i dwu członków Komisji Rewizyjnej;

d) podejmowanie uchwał w sprawie ewentualnego rozwiązania Stowarzyszenia (zgodnie z § 31.);

e) uchwalanie Deklaracji Ideowej Arkonii.

 

Prezydium

 

§ 23. l. Prezydium składa się z czterech lub pięciu osób wybieranych przez Koło sprawozdawczo-wyborcze spośród członków rzeczywistych Stowarzyszenia, z uwzględnieniem §20 pkt. h.

2. Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego Wiceprezes. Dla prawomocności decyzji Prezydium wymagana jest obecność co najmniej trzech członków Prezydium. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący ma przewodniczący posiedzenia.

§ 24. Do kompetencji Prezydium należy:

a) ogólne kierownictwo sprawami Stowarzyszenia;

b) zwoływanie posiedzeń Kół;

c) sporządzanie sprawozdań z działalności Korporacji;

d) zarząd ogólny majątkiem Stowarzyszenia, przyjmowanie w jego imieniu darowizn i zapisów oraz udzielanie pożyczek i zapomóg członkom Korporacji;

e) prowadzenie rachunkowości Stowarzyszenia;

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz (przez Prezesa lub upoważnionego przez niego członka rzeczywistego Korporacji) oraz składanie oświadczeń woli (przez dwóch członków Prezydium, w tym Prezesa lub Wiceprezesa);

g) składanie oświadczeń w sprawach majątkowych przez dwóch członków Prezydium, w tym Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub upoważnionego przez niego członka rzeczywistego;

h) sporządzanie projektów planu działalności, preliminarza budżetowego i budżetu Korporacji .

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 25. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków rzeczywistych Korporacji Arkonia wybranych w sposób przewidziany w §22 pkt. c. z uwzględnieniem § 20 pkt. h. Członkowie jej nie mogą piastować stanowisk w Prezydium.

§ 26. l. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, a szczególnie nad dysponowaniem majątkiem i rachunkowością Korporacji. Komisja Rewizyjna składa rokrocznie Kołu sprawozdawczo-wyborczemu sprawozdanie ze swojej działalności, przedstawia ocenę pracy organów Stowarzyszenia oraz stawia wniosek w sprawie absolutorium dla ustępującego Prezydium.

2. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagane jest ich podjęcie przez co najmniej dwóch jej członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Prezydium z głosem doradczym.

 

Wydział Sądowy

 

§ 27. 1 . Wydział Sądowy jest organem Korporacji Arkonia, powołanym do rozpatrywania spraw wynikłych pomiędzy członkami, lub między członkami a Prezydium Korporacji, a także do kontroli przestrzegania statutu Stowarzyszenia przez członków.

2. Wydział Sądowy składa się z czterech członków w tym przewodniczącego i orzeka w składzie trzech osób, wyznaczonych przez przewodniczącego.

§ 28. 1. Wydział Sądowy ma prawo nakładania kar, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. a. i b. oraz wnioskowania do Koła o nałożenie kar określonych w § 1 5 ust. 1 . pkt. c. i d.

2. Orzeczenia Wydziału zapadają zwykłą większością głosów. Od orzeczeń Wydziału ukaranemu przysługuje odwołanie do Koła.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Korporacji

 

§ 29. 1. Majątek Korporacji Arkonia stanowią: nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Korporacji składają się:

a) nadwyżki z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,

b) darowizny, zapisy, spadki, subwencje i dotacje,

c) kwoty ze składek członkowskich i wpisowego.

§ 30. Księgi finansowe prowadzone są według norm obowiązujących w Kraju. Rok administracyjny trwa od dnia 1 czerwca do 31 maja.

 

ROZDZIAŁ VI

Rozwiązanie Korporacji

 

§ 31. Rozwiązanie Korporacji Arkonia może nastąpić na skutek uchwały powziętej większością 9/10 głosów w obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków rzeczywistych.

§ 32. W tym samym trybie rozporządza się majątkiem rozwiązanego Stowarzyszenia.

 

---

>> Ideologia Arkonii

 
 

Aktualnoťci | Plan spotkań | Czym jest Arkonia? | Historia | Podstawy
Słownik| Inne korporacje | Linki i sznurki
   
Przeszukaj witrynę A! Przeszukaj WWW
admin